English

Wat creëert een organisatie, en waartoe verbindt ze zich als ze een 'coachende cultuur' instelt?

Voordelen van coaching zijn bv. leiders die versneld innoveren, gelukkige en resultaatgerichte mensen op de werkplek, betere en snellere besluitvorming, hogere klanttevredenheid…kortom de organisatie verbindt er zich toe om via coaching de bedrijfsvoering als een geöliede machine te laten gebeuren. Als je de stroefheid uit je organisatie haalt zal de productiviteit met 30% toenemen.

Wat typeert een succesvolle coachende organisatiecultuur?

 

Hoe vindt de transformatie van die coachende cultuur plaats?

Er kunnen verschillende redenen zijn waarom organisaties een coachende cultuur willen implementeren. Eerst is er een taak voor de leiders weggelegd om zorgvuldig een aantal vragen te beantwoorden:

Voor je een antwoord hebt op deze vragen is er veel water naar de zee gestroomd, m.a.w. een succesvolle en duurzame coachende cultuur instellen vraagt tijd.

Standvastigheid in visie en doelstellingen aangaande coaching zijn essentieel om medewerkers blijvend te enthousiasmeren voor deze wellicht nieuwe aanpak. Zowel leiders als medewerkers zullen uit hun comfortzone komen, waarmee het creëren van een veilige omgeving ( lees: vertrouwen) een eerste voorwaarde is.

Organisaties dienen zich te buigen over welke structuur er moet worden opgezet. Bv. Hoe wordt de HR-afdeling erbij betrokken? Welke middelen stellen we ter beschikking? Zullen we met interne coaches werken; wie zijn dat dan en hoe gaan we die opleiden? Of willen we met externe coaches werken?

Andere randvoorwaarden zijn:

 

Conclusie

De wereld heeft nood aan organisaties die de mens centraal stellen als klant, als leverancier, als medewerker, als bewoner van onze planet. Mensen willen ook in hun werkomgeving in volle bewustzijn leven en oefenen zo een invloed uit op de organisaties waarin ze functioneren.

Een mensgerichte organisatie zal in flow zijn wanneer ze zich in verbinding voelt met de belanghebbenden en met hun eigen authentieke krachten. En wanneer mensen kunnen ondersteund worden in hun persoonlijke en professionele groei door opleidingen en coaching.

Een coachende en inspirerende cultuur biedt een voedingsbodem voor VERTROUWEN: DE VOORWAARDE NUMMER 1 om in een open dialoog te kunnen samenwerken.

Terug naar overzicht